Notariusz – jakie są jego obowiązki?

Kim jest notariusz?

Notariusz jest to osoba zaufania publicznego, uprawniona do sporządzania aktów notarialnych oraz dokonywania innych czynności notarialnych. Jego obecność w czasie zawierania umowy jest gwarancją jej ważności. Jego rolą jest również weryfikacja danych ze stanem faktycznym, na przykład potwierdzanie tożsamości obu stron transakcji. Miejscem, w którym wykonuje większość swoich czynności, jest kancelaria notarialna. W wyjątkowych okolicznościach może sporządzić akt notarialny poza nią – na przykład gdy miejscem pracy notariusza jest Olsztyn, a dzwoni do niego klient, który trafił do szpitala w Ostródzie i chce sporządzić pełnomocnictwa.

Odpowiedzialność i powaga zawodu sprawia, że notariusz nie może nie może podjąć innej pracy bez zgody rady właściwej izby notarialnej. Wyjątkiem jest tutaj praca dydaktyczno-naukowa. Nie może również wykonywać żadnych zadań, które mogłyby w jakikolwiek sposób przeszkadzać w pełnieniu przez niego obowiązków albo godził w powagę zawodu notariusza. Przede wszystkim chodzi tu o: handel, przemysł lun doradzanie i pośredniczenie w różnych interesach.

Należy zaznaczyć, że notariusz nie świadczy żadnych usług adwokackich ani nie udziela porad prawnych. Jego rolą jest za to dokonywanie czynności notarialnych analogiczne do sądów.

Jakie wymagania trzeba spełniać, żeby zostać notariuszem?

Żeby zostać notariuszem należy spełniać kilka niezbędnych wymagań:

 • trzeba posiadać polskie obywatelstwo,
 • legitymować się nieskazitelnym charakterem oraz dawać rękojmie prawidłowego wykonywania tego zawodu,
 • mieć ukończone studia wyższe na kierunku prawa,
 • mieć odbytą aplikację notarialną,
 • należy złożyć egzamin notarialny,
 • pracować jako asesor notarialny przez minimum 3 lata,
 • mieć ukończone 26 lat

Notariusz jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości, który najpierw musi zasięgnąć opinii rady właściwej izby notarialnej. W czasie powoływania notariusz zobowiązany jest do złożenia przyrzeczenia.

Otwarcie kancelarii notarialnej

Kancelaria notarialna jest to urząd prowadzony przez jednego lub kilku notariuszy w formie spółki. W jej nazwie powinno znajdować się imię lub imiona i nazwisko notariusza lub notariuszy, którzy w niej urzędują, tak jak ma to miejsce w tym przypadku https://www.notariuszolsztyn.info/. Jeżeli jest to spółka, to fakt ten musi być uwzględniony w nazwie kancelarii. Przed jej siedzibą należy również wywiesić stosowną tablicę informacyjną o nazwie, przeznaczeniu pomieszczenia oraz o dniach i godzinach otwarcia.

Siedziba kancelarii wyznaczana jest przez Ministra Sprawiedliwości na wniosek zainteresowanego. Jeżeli chce, żeby to był Olsztyn, to z reguły nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Wszystkie kancelarie muszą sporządzać własną dokumentację wykonywanych czynności notarialnych.

Jaki są obowiązki notariusza?

Co należy do podstawowych obowiązków notariusza? Przede wszystkim zajmuje się on:

 • sporządzaniem  aktów notarialnych lub aktów poświadczeń dziedziczenia,
 • tworzeniem poświadczeń,
 • doręczaniem oświadczeń,
 • spisywaniem  protokołów,
 • przyjmowaniem na przechowanie pieniędzy, dokumentów lub papierów wartościowych,
 • sporządzaniem wypisów, odpisów oraz wyciągów dokumentów,
 • sporządzaniem na żądanie stron projektów aktów, oświadczeń lub innych dokumentów,
 • sporządzaniem innych czynności, które wynikają z odrębnych przepisów

Wszystkie akty, które sporządza notariusz, traktowane są jako dokumenty urzędowe. Zazwyczaj spisywane są one w języku polskim, jednak na wyraźne życzenie strony mogą być sporządzone w języku obcym. Treść wszystkich dokumentów objęta jest tajemnicą, która obowiązuje nawet po odwołaniu notariusza.

Taksa notarialna

Taksa notarialna jest to wynagrodzenie, które przysługuje notariuszowi. Najczęściej określane jest na podstawie umowy z klientem. Notariusz, którego obszarem działania jest Olsztyn, nie może zażądać wyższej kwoty niż pobiera kancelaria notarialna w Warszawie, gdyż Minister Sprawiedliwości ustalana maksymalne stawki taksy notarialnej, które są takie same na terenie całej Polski.

Rozwód – czy może być łatwy, prosty i przyjemny?

Rozwód – decyzja, która nie przychodzi łatwo

Kiedy się zakochujemy (bądź też tak nam się wydaje), decydujemy się na zawarcie małżeństwa, wówczas zakładamy, iż z tą Jedyną, z tym Jedynym wytrwamy „w zdrowiu i w chorobie” do końca naszego życia. Ale niestety nie zawsze tak się dzieje. Czasem musimy podjąć bardzo trudną życiową decyzję, jaką jest rozwód.

Continue reading „Rozwód – czy może być łatwy, prosty i przyjemny?”

Czy warto otworzyć własną firmę?

Własna firma – co musisz wiedzieć?

Praca na etacie czy własna firma? Pytanie i dylemat, przed którym przychodzi stanąć nie tylko na początku drogi zawodowej. W trakcie życiowych ścieżek, które trzeba przemierzać w poszukiwaniu lepszych warunków ekonomicznych i bardziej optymistycznej przyszłości. W obecnej rzeczywistości, w której panuje ogromne zapotrzebowanie na siłę roboczą, rynek pracy staje się coraz bardziej deficytowy, związany z brakiem wystarczającej ilości pracowników. Wydawać by się mogło, iż w takiej sytuacji rynek pracownika powinien wymusić na pracodawcach wzrost wynagrodzeń dla zatrudnionych. Niestety, tendencja do uzupełniania wakatów pracownikami zza wschodniej granicy, z jednej strony pozwala na wypełnienie luki kadrowej, z drugiej strony niestety, zarobki oferowane dla tej grupy, w zupełności odpowiadają ich oczekiwaniom, co z kolei odbija się na rodzimych obywatelach, którzy za głodowe pensje nie są w stanie utrzymać siebie i własnych rodzin. Continue reading „Czy warto otworzyć własną firmę?”